Διαμόρφωση και αξιοποίηση των αποθέσεων «προϊόντα εκσκαφών» στα πρανή ανατολικά της Ζ.Ε.Π. και του βραχώδους πρανούς δυτικά του Ο.Τ. 21 στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης

Προμελέτη:

Ι. Μάρη , Κ. Μιχαλοπούλου, Α. Τουλούμης, Δ. Διαμαντόπουλος και συνεργάτες

depepok